Екип „Човешки ресурси“ на счетоводна къща „Веста консулт“ включва специалисти, компетентни по следните въпроси:

~ изготвяне на заплати, назначаване и освобождаване на персонал  и всичко, касаещо ТРЗ;

~ дългосрочно командироване на персонал с удостоверение А1 в държави-членки на ЕС;

~ европейски програми за разкриване на работни места и други;

Състав:

Георги Стоянов – Завеждащ отдел „Труд и работна заплата“, експерт по въпросите, свързани с осигуряване;

Людмила Боянова – специалист с контролни функции „Управление на човешки ресурси“;

Елица Теодосиева – специалист „Труд и работна заплата“, „Дългосрочно командироване в ЕС с удостоверение А1“, специалист „Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане“;

А1