Марина Мучакова

Марина Мучакова – Главен Юрисконсулт- магистър по право, управител, данъчен експерт, специалист Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане“.

Притежава и следните компетенции:

▪ Сертифициран медиатор към „Център за решаване на спорове“
▪ Сертифициран курс за представител към арбитражни съдилища при БТПП
▪ Специализирани умения в област данъци и данъчно облагане, частни правоотношения с международен елемент, корпоративно право, административно право и процес